تبلیغات
گروه مهندسی برق دانشگاه تربت حیدریه - راهنمای حذف تک درس

دانشجو میتواند طبق برنامه ی ارائه شده از سوی آموزش دانشگاه، نسبت به حذف تک درس اقدام کند.

*  درسی میتواند به صورت تک درس حذف شود که 
                1-  که واحد عملی نداشته باشد  (به عنوان مثال در سرفصل آن نیامده باشد 32 ساعت عملی + 16 ساعت نظری، فقط فقط نظری باشد.
                 * بر این اساس دروس آزمایشگاهی و کارگاهی و پروژه و تربیت بدنی و ... قابل حذف نیست.

                 2-  غیبت های دانشجو در درس از حد مجاز فراتر نرفته باشد.
                 
                 3- با حذف آن درس، تعداد واحد دانشجو کمتر از تعداد واحد مجاز نشود (12 واحد)


هنگامی که بازه ی حذف تکدرس از سوی آموزش دانشگاه اعلام شد، دانشجو

1-فرم حذف تکدرس را از انتشارات بگیرد، 
  2- محتوای آنرا به صورت کامل پر کند ، 
3- فرم را به تایید استاد درس برساند.
4- فرم را به تایید مدیر گروه برساند.
5- فرم را به آموزش تحویل دهد و پیگیری کند تا درس وی از پرتالش حذف شود.


* مدیر گروه میتواند بنا بر صلاحدید با درخواست حذف مخالفت کند.


* دانشجو لازم است شخصا چارت درسی را چک کرده و بررسی کند که با حذف درس، مشکلی برای انتخاب واحد ترمهای بعد وی پیش نمی آید.

* از حذف دروسی که پیش نیاز و یا همنیاز دروس دیگر هستند خودداری کنید.

Admin Logo
themebox Logo