گروه مهندسی برق دانشگاه تربت حیدریه http://torbatuni.mihanblog.com 2018-08-16T01:57:54+01:00 text/html 2018-07-27T10:16:38+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ یک گزارش کارآموزی نمونه http://torbatuni.mihanblog.com/post/574 فایل زیر مربوط به یکی از دانشجویان کارآموزی تابستان جاری است، گزارش ارسال شده از نظر فرمت ایراد &nbsp;دارد &nbsp;(فونت، شماره شکلها، فهرست و ...)، فرمت باید دقیقا منطبق بر فرمت پایان نامه های دانشگاه باشد که در سایت دانشگاه موجود است، اما فایل ارسالی از نظر محتوا بد نیست.&nbsp;<div><br></div><div>متن گزارش همانطور که بارها سر کلاس گزارش نویسی گفته شد، باید رسمی بوده و سر و ته داشته باشد.<br><div><br></div><div><br></div><div>گزارش باید پر از عکسهای واقعی از خودتان در محل باشد، باید برای هر عکس توضیحات دقیق بیاورید.</div><div><br></div><div>باید برای توضیحات خودتان مرجع داشته باشید، روی هوا حرف نمیزنید.</div><div><br></div><div><br></div><div>هر هفته باید یکی از اینها بفرستید، گزارش نهایی مجموع این گزارش هاست.</div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/309/926450/karamuzinemune.pdf" target="" title=""><div><br></div><div style="text-align: center; ">دانلود فایل&nbsp;</div></a></div></div> text/html 2018-07-22T17:21:53+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ پروژه تابستان http://torbatuni.mihanblog.com/post/573 کسانی که با من پروژه دارند، قرار بوده به من ایمیل بزنند، اگر تاکنون ایمیل نزدند و یا ایمل زده اند اما جوابی نگرفته اند، لطفا مجددا ایمیل بزنند.<div><br></div><div><br></div> text/html 2018-07-11T06:34:50+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ نمرات زبان تخصصی اعلام شد http://torbatuni.mihanblog.com/post/572 <font size="4">نمرات زبان تخصصی اعلام شد</font><div><font size="4">ریز نمرات را از فایل زیر ببینید و اگر مشکلی بود، همینجا اعلام کنید.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/309/926450/zabanmarkst13962.xlsx" target="" title=""><font size="4">دانلود فایل ریز نمرات</font></a></div> text/html 2018-07-11T06:09:11+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ مهلت ارسال فایلهای درس گزارش نویسی http://torbatuni.mihanblog.com/post/571 فقط تا ساعت 12 امروز فرصت دارید فایلهای درس گزارش نویسی خود را ارسال کنید.<div><br></div><div><br></div><div>تمامی موارد گفته شده در پست قبل را بفرستید.</div><div><br></div><div>مطابق فرمت گفته شده، فایلها را zip کرده و ارسال کنید.</div><div><br></div><div>فقط به ایمیل torbatuni&nbsp; &nbsp;gmail&nbsp;com</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-07-03T08:06:08+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ دفاع گزارش نویسی دانشجویان برق پیوسته و ناپیوسته بهار 1397 http://torbatuni.mihanblog.com/post/570 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#ff0000">گزارشهای خود را فقط به ایمیل torbatuni (at) gmail (dot) com بفرستید، لطفا به سایر ایمیلهای من چیزی نفرستید.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#ff0000">اگر کسانی قبلا به ایمیلهای دیگر گزارش فرستاده اند، دوباره به ایمیل بالا گزارش خود را ارسال کنند.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#ff0000"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#ff0000"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#ff0000">روز دفاع اول شنبه 16 تیر ماه:</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;">ساعت 9 تا 10، کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 1، شماره 2 و شماره 3 است.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;">ساعت 11 تا 12 کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 4 و شماره 5 است.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;">ساعت 14 تا 15 کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 6 و موضوع شماره 7 و موضوع شماره 8 است.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma, sans-serif" color="#ff0000"><span style="font-size: 13.3333px;">روز یکشنبه 17 تیر ماه:</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;">ساعت 9 تا 10، کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 9 و 10 و 11 است.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ساعت 11 تا 12 ، کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 12 و 13 است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">کلیه تکالیف زیر را همراه داشته باشید:</span><span dir="LTR"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0- &nbsp; &nbsp; &nbsp;پروپوزال اولیه که من روی آن امضا کرده باشم و تایید کرده باشم کار شما را (نسخه ای که با خودکار روی آن امضا شده)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold; margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی پروپوزال پس از تصحیحاتی که من گفته ام (در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold; margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی پایان نامه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold; margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی مقاله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;در فرمت بیستمین کنفرانس مهندسی برق</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold; margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی ارائه پاور پوینت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">power pint&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;و دیگری</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5- &nbsp; &nbsp; فایلهای شامل شبیه سازی (برنامه نویسی، شماتیک، pcb و ... برای دانشجویان مخابرات)&nbsp;</span></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6- پروژه ساخته شده برای دانشجویان درس پروژه (روی برد برد)</span></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 7- &nbsp; &nbsp; &nbsp;کلیه مقالات ترجمه شده (10 مقاله) فایل انگلیسی اصلی مقاله به اضافه فایل ورد ترجمه در کنار هم + کلیه مراجعی که در کار خود استفاده کردید.</span></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پس از دفاع لازم است در صورت تایید من، تمامی فایلهای بالا را در یک فایل فشرده قرار دهید و برای من ایمیل کنید.</span></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">موضوع ایمیل این باشد "&nbsp;<font color="#990000">پروژه نهایی گزارش نویسی 96-2 ، نام دانشجو</font>"</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div> text/html 2018-07-01T11:24:23+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ نمرات مبانی برق مهندسی صنایع اعلام شد http://torbatuni.mihanblog.com/post/569 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/309/926450/mabanibargh962.JPG" alt=""> text/html 2018-06-13T06:21:05+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ تاریخ دفاع درس گزارش نویسی http://torbatuni.mihanblog.com/post/568 <div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="4"><a href="http://torbatuni.mihanblog.com/post/544" target="" title="">فرمت کنفرانس های مهندسی برق را از لینک زیر دریافت کنید.</a></font></div><div><br></div><div><a href="http://torbatuni.mihanblog.com/post/544" target="" title="">http://torbatuni.mihanblog.com/post/544</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><a href="http://www.torbath.ac.ir/sites/default/files/sample%20conference.rar" target="" title="">چند نمونه کنفرانس مهندسی برق را از این لینک دریافت کنید</a></font></div><div><br></div><div><br></div><div>دقت کنید که من سر کلاس دو نمونه کنفرانس به شما نشان دادم، اما شما باید در فرمت "<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران (</span><span lang="EN-US" style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">ICEE2012</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)" &nbsp;کار خود را تحویل دهید، فرمت مربوطه در لینکهای بالا قابل دسترسی است.</span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><br></span></div><div><span style="font-size: 16px;"><font face="Mihan-Koodak">کسانی که میخواهند روز دوشنبه یازدهم تیر ماه دفاع کنند، زیر همین پست اسامی خود را بنویسند، بر اساس اسامی، زمان های دفاع مشخص میشود.</font></span></div><div><span style="font-size: 16px;"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></span></div><div><span style="font-size: 16px;"><font face="Mihan-Koodak">باقی افراد هفته آینده 16 و 17 تیر ماه دفاع خواهند کرد.</font></span></div><div><font face="B Nazanin"><span style="font-size: 16px;"><br></span></font></div><div><font face="B Nazanin"><span style="font-size: 16px;"><br></span></font></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><br></span></div> text/html 2018-05-13T04:56:32+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ دفاع گزارش نویسی و پروژه دانشجویان مخابرات ناپیوسته http://torbatuni.mihanblog.com/post/567 دانشجویان مخابرات ناپیوسته که گزارش نویسی یا پروژه پایانی دارند،<font color="#cc0000" size="3"> دوشنبه 31 اردیبهشت ساعت 10</font> صبح در محل کارگاه ها حضور داشته باشند تا دفاع نهایی گرفته شود.<div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>یک ساعت قبل از دفاع به آقای مهندس موسوی مراجعه کنید و کلید یکی از کارگاه ها را بگیرید و تا زمانی که من می آیم کلیه فایلهای خود را آماده کنید، اعم از شبیه سازی و پاور پوینت و یا اگر پروژه ساخت داشته اید...</div><div><br></div><div><br></div><div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">کلیه تکالیف زیر را همراه داشته باشید:</span><span dir="LTR"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی پروپوزال (در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی پایان نامه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی مقاله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی ارائه پاور پوینت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">power pint&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;و دیگری</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5- &nbsp; &nbsp; فایلهای شامل شبیه سازی (برنامه نویسی، شماتیک، pcb و ...)</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6- پروژه ساخته شده برای دانشجویان درس پروژه (روی برد برد)</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پس از دفاع لازم است در صورت تایید من، تمامی فایلهای بالا را در یک فایل فشرده قرار دهید و برای من ایمیل کنید.</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">موضوع ایمیل این باشد "&nbsp;<font color="#990000">پروژه نهایی گزارش نویسی 96-1 ، نام دانشجو</font>"</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div></div></div></div> text/html 2018-04-18T07:18:01+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ کلاس حل تمرین مبانی مهندسی برق http://torbatuni.mihanblog.com/post/566 <div>کلاس حل تمرین درس مبانی مهندسی برق، هر هفته شنبه ها از ساعت 10 تا 12 و 12 تا 14 برگزار میشود.</div><div>حضور برای همه اجباری است و در آخر بین 2 تا 5 نمره به حل تمرین اختصاص خواهد یافت.</div><div><br></div><div><br></div><div>مسئول کلاس آقای کالاشی هستند.</div><div><br></div><div><br></div><div>سوالات زیر را برای امتان میان ترم بخوانید.</div><div><br></div><div><span style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">از کتاب رهیافت حل مساله در مدار 1 ، نوشته ی محمود &nbsp;دیانی، چاپ دهم، این کتاب در کتابخانه دانشگاه هم موجود است.</span><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">سوالهای:</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">3-1</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">5-1</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">6-1</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">7-1</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">15-1</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">17-1</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">27-1</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">بخش دوم&nbsp;</div></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">1-5</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">8-5</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">15-5</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">16-5</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">1-7</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">3-7</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">2-7</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">6-7</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">ک</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div> text/html 2018-04-10T08:04:05+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با من پروژه پایانی یا کارآموزی دارند http://torbatuni.mihanblog.com/post/565 دانشجویان درس پروژه پایانی:<div>الف- دانشجویان رشته مخابرات : این دسته از دانشجویان آخرین پروپوزالی که در درس گزارش نویسی تصویب کرده بودند را به همراه اصلاحات برای من بیاورند تا تعیین کنم چکاری باید انجام دهند.</div><div>زمان مراجعه، یک شنبه بعد از نماز ظهر</div><div><br></div><div><br></div><div>ب- دانشجویان رشته برق: این دانشجویان باید بر اساس درس گزارش نویسی که این ترم دارند، هنگام تصویب پروپوزال به من اعلام کنند که همزمان پروژه هم اخذ کرده اند، به انها سر کلاس خواهم گفت که چکاری انجام دهند.&nbsp;</div><div>نمره ی این عده در انتهای تابستان رد خواهد شد.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>دانشجویان درس کارآموزی:</div><div><br></div><div>کلیه دانشجویانی که این ترم کار آموزی اخذ کرده اند لازم است با ادارات برق ، مخابرات، پالایشگاه ها &nbsp;و پتروشیمی ها و یا کارخانجات معتبر صحبت کنند.&nbsp;</div><div>به صفحه ی زیر بروید و راهنمای اخذ کاراموزی را مطالعه کرده و دقیقا اجرا کنید .</div><div><br></div><div><a href="http://torbatuni.mihanblog.com/extrapage/karamuzi" style="text-align: center; color: rgb(153, 125, 77); text-decoration: none; display: block; font-family: Tahoma, arial; line-height: 20px; background-color: rgb(251, 249, 210);"><font size="4">راهنمای اخذ کارآموزی</font></a></div> text/html 2018-03-17T05:47:22+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ کلاس جبرانی گزارش نویسی گروه 2 http://torbatuni.mihanblog.com/post/563 <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>کلاس جبرانی گزارش نویسی گروه 2، این هفته برگزار نمیشود، دفاع ها به همراه ارائه گزارش از مقالاتی که سر کلاس گفته شد، بعد از عید. text/html 2018-02-28T05:42:16+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ منابع امتحان برای درس مبانی مهندسی برق http://torbatuni.mihanblog.com/post/561 <div><br></div> از کتاب رهیافت حل مساله در مدار 1 ، نوشته ی محمود &nbsp;دیانی، چاپ دهم، این کتاب در کتابخانه دانشگاه هم موجود است.<div><br></div><div><br></div><div>سوالهای:</div><div><br></div><div>3-1</div><div>5-1</div><div>6-1</div><div>7-1</div><div>15-1</div><div><br></div><div>17-1</div><div>27-1</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3">با توجه به اینکه این هفته کلاس فوق برنامه از طرف گروه صنایع برنامه ریزی شده است، کلاس جبرانی شنبه تشکیل نخواهد شد، و زمان امتحان همان روز سه شنبه خواهد بود.</font></div> text/html 2018-02-28T05:37:47+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ لیست پروژه های درس گزارش نویسی فنی و زمان کلاس جبرانی http://torbatuni.mihanblog.com/post/560 زمان کلاس جبرانی گزارش نویسی فنی برای گروه 1 ساعت 12 تا 14 روز شنبه، گروه 2 ساعت 14 تا 16 روز شنبه خواهد بود.<div><br></div><div>لازم است اعضای گروه معدل کل خود را به همراه داشته باشند.</div><div><br></div><div>برای دیدن لیست پروژه ها روی ادامه مطلب کلیک کنید/</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-02-18T08:18:33+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ لیست داشجویان زبان تخصصی http://torbatuni.mihanblog.com/post/558 بر روی ادامه مطلب کلیک کنید، لیست دانشجویان زبان تخصصی نمایش داده میشود، هر کس شماره اش مشخص است، حرف متناظر با شماره خود را انتخاب کرده و تمرین زبان را بر اساس آن انجام دهید، یعنی نفر اول حرف a، نفر دوم حرف b &nbsp;و &nbsp;....<div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>* گویا برخی از دانشجویان در پیدا کردن درسها با نرم افزار memrise مشکل داشتند، برای حل این مشکل از طریق کامپیوتر وارد سایت&nbsp;https://www.memrise.com شوید، ثبت نام کنید و دو درس زیر را انتخاب کنید، اگر روی لینک های زیر کلیک کنید، مستقیم به صفحه ی مربوط به این دو درس هدایت میشوید و میتوانید آنها را به لیست دروس خود اضافه کنید، حالا &nbsp;که در سایت ثبت نام کردید، اگر نرم افزار مربوطه را هم دانلود کنید و نام کاربری خود را در آنجا وارد کنید، به صورت اتوماتیک درسهای شما با درسهایی که در سایت قبلا انتخاب کرده اید هماهنگ خواهد شد:</div><div><br></div><div><font size="4"><a href="https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/" target="" title=""></a></font><a href="https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/" target="" title=""></a><div><a href="https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/" target="" title=""></a><div><a href="https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/" target="" title=""><font size="4"></font></a><font size="4"><a href="https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/" target="" title="">1-&nbsp;</a><a href="https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-weight: bold; letter-spacing: 0.2px; line-height: 26px; display: inline !important;">hidden words of 504 book</a>&nbsp;:</font></div><div></div></div><div></div><div><a href="https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/" target="" title=""><div><div>https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/</div></div><div></div></a></div></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4"><a href="https://www.memrise.com/course/2163/audio-504-absolutely-essential-words/" target="" title="">2-&nbsp;&nbsp;504 Absolutely Essential Words&nbsp;</a></font></div><div><br></div><div><a href="https://www.memrise.com/course/2163/audio-504-absolutely-essential-words/" target="" title="">https://www.memrise.com/course/2163/audio-504-absolutely-essential-words/</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>برای جلسه آینده لازم است همه ی تکالیف انجام شده باشد و از هریک از دو کتاب بالا، از طریق نرم افزار دو درس آموخته شده باشد.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#cc0000">* تمارین زبان را به همراه ترجمه انجام میدهید.</font></div> text/html 2018-01-14T07:54:19+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ گروه بندی درس گزارش نویسی برای دفاع پایانی http://torbatuni.mihanblog.com/post/553 فایل زیر را دانلود کنید، گروه بندی و زمان دفاع دانشجویان درس گزارش نویسی در ان درج شده است:<div><br></div><div><br></div><div><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/309/926450/defagozareshnevisi13961024.xlsx" target="" title=""><font size="5"><div style="text-align: center;">دانلود</div><div></div></font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><div>یک ساعت قبل از دفاع به آقای مهندس موسوی مراجعه کنید و کلید یکی از کارگاه ها را بگیرید و تا زمانی که من می آیم کلیه فایلهای خود را آماده کنید، اعم از شبیه سازی و پاور پوینت و یا اگر پروژه ساخت داشته اید...</div><div><br></div><div><br></div><div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">کلیه تکالیف زیر را همراه داشته باشید:</span><span dir="LTR"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی پروپوزال (در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی پایان نامه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی مقاله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی ارائه پاور پوینت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">power pint&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;و دیگری</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5- &nbsp; &nbsp; فایلهای شامل شبیه سازی (برنامه نویسی، شماتیک، pcb و ...)</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پس از دفاع لازم است در صورت تایید من، تمامی فایلهای بالا را در یک فایل فشرده قرار دهید و برای من ایمیل کنید.</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">موضوع ایمیل این باشد "&nbsp;<font color="#990000">پروژه نهایی گزارش نویسی 96-1 ، نام دانشجو</font>"</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div></div></div></div>